CNTT4A2 COMMUNITY

Thảo luận học tập


You are not connected. Please login or register

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

on 11/1/2012, 5:51 pm
avatar
avatar

Các bạn về làm mỗi người tự chọn cho mình 4 bài tập đệ quy, làm và nộp vào mail của cô Hiền trước tết.
địa chỉ: [You must be registered and logged in to see this link.]
4 bài đó các bạn tự tìm cho mình, và không ai được giống ai!
Ra tết, thứ 4 sẽ học phòng máy và chạy những bài đó.

__________________________________
I have a dream! It'stechnology hardware & software.
And......Prime Minister of a country in technology! 22 86
http://tin4a2uneti.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà kienhl
on 11/1/2012, 6:48 pm
avatar
avatar

có bt sẵn ko vậy

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà vtthieugia
on 11/1/2012, 6:57 pm
avatar
avatar

Dưới đây là một vài chục bài tập mình tìm được, các bạn xem để tham khảo, dựa vào đó để tự thiết kế cho mình bài tập nhé, để cho khác nhau, ai nộp bài mà giống nhau 0 điểm.


Tổng hợp các code luyện Giải Thuật Đệ Quy.
1/Đệ qui tuyến tính:
Bài tập 730 :Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + ... + n - 1 + n
Bài tập 731 :Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + (n-1)^2 + n^2
Bài tập 732 :Tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n
Bài tập 733 :Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + ... + 1/2n
Bài tập 734 :Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + ... + 1/(2n+1)
Bài tập 735:Tính S(n) = 1/(1*2) + 1/(2*3) + 1/( n(*n-1) )
Bài tập 736 :Tính S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + n/(n+1)
Bài tập 737 :Tính S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 + ... + (2n+1)/(2n+2)
Bài tập 738 :Tính T(n) = 1*2*3*.....*n
Bài tập 739 :Tính T(x,n) = x^n
Bài tập 740 :Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + .... + 1.2.3....n
Bài tập 741 :Tính S(x,n) = x + x^2 + x^3 + ... + x^n
Bài tập 742 :Tính S(x,n) = x^2 + x^4 +.... + x^2n

Bài tập 758 :Cho số nguyên dương n . Hãy tìm chữ số đầu tiên của n
Bài tập 759 :Hãy tìm chữ số đảo ngược của số nguyên dương n
Bài tập 760 :Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n
Bài tập 761 :Tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n
Bài tập 762 :Hãy kiểm tra số nguyên dương n có toàn chữ số lẻ hay không ?
Bài tập 763 :Hãy kiểm tra số nguyên dương n có toàn chữ số chẵn hay không

Bài tập 743: Tính S(x,n) = x + x^3 + x^5 +....+ x^(2n+1)
Bài tập 744 :Tính S(n) = 1 + 1/(1+2) + 1/(1+2+3) + ... + 1/(1+2+3+...+n)
Bài tập 745 :Tính S(x,n) = x + (x^2)/2! + (x^3)/3! + ... + (x^n)/n!
Bài tập 746 :Tính S(x,n) = 1 + (x^2)/2! + (x^4)/4! + ... + (x^2n)/(2n)!
Bài tập 747 :Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n . Ví dụ : n = 100 ước lẻlớn nhất của 100 là 25
Bài tập 748 :Tính S(n) = sqrt(2 + sqrt (2 + ... sqrt ( 2 + sqrt(2) ) ) )
Bài tập 749 :Tính S(n) = sqrt(n + sqrt (n-1 + sqrt(n-2 + ...sqrt(2 + sqrt (1) ) ) ) )
Bài tập 750 :Tính S(n) = sqrt(1 + sqrt(2 + sqrt (3 + ...sqrt (n-1 + sqrt (n)))))
Bài tập 751 :S(n) = 1/(1 + 1/(1 + 1/(1 + 1/(... 1 /(1/(1 + 1/(1 + 1 )))))))
Bài tập 752 :Hãy đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n
Bài tập 753 :Hãy tính tổng các chữ số của số nguyên dương n
Bài tập 754 :Hãy tính tích các chữ số của số nguyên dương n
Bài tập 755 :Hãy đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n
Bài tập 756 :Hãy tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n
Bài tập 757 :Hãy tính tích các chữ số lẻ của số nguyên dương n

1/ Cho dãy an như sau:
a0 =1; a1=0; a2 =-1;
an = 2an-1 – 3an-2 - an-3 (n>2)
Viết chương trình tính số hạng thứ n của dãy bằng hai cách:
a) Sử dụng kỹ thuật đệ qui.
b) Không sử dụng kỹ thuật đệ qui.

2/ Liệt kê tất cả các dãy nhị phân chiều dài bằng n

3/ Liệt kê các hoán vị của tập X={1,…,n}

4/ Liệt kê các tổ hợp chặp m của tập X={1,…,n}

5/ Liệt kê các chỉnh hợp không lặp chặp m của tập X={1,…,n}

6/ Liệt kê các chỉnh hợp lặp chặp m của tập X={1,…,n}

7/ Liệt kê các cách xếp n con hậu vào bàn cờ kích thứơc n x n sao cho không ăn lẫn nhau.

8/ Cho dãy gồm n số, tìm các dãy con có tổng bằng m.

9/ Cho dãy gồm n số, tìm các dãy con có k phần tử và có tổng bằng m.

10/ Tam giác thần bí bậc n là tam giác vuông cân, mỗi cạnh có n phần tử là các số tự nhiên từ 1 đến 3n-3 và không trùng nhau, thoả tính chất tổng các phần tử trên mỗi cạnh đều có cùng giá trị .
ví dụ :đây là một tam giác thần bí bậc n=5 vì có tổng các phần tử trên mỗi cạnh bằng nhau (bằng 35).
12
11 2
6 4
1 7
5 9 8 3 10
a) Viết hàm kiểm tra một tam giác vuông cân với các phần tử là các số tự nhiên từ 1 đến 3n-3 có là tam giác thần bí bậc n hay không? nếu là tam giác thần bí trả về 1 ngược lại trả về 0. Biết rằng để tiết kiệm bộ nhớ, tam gíac được lưu trong mảng 1 chiều. Ví dụ tam gíac như trên lưu trữ như sau: 12 11 6 1 5 9 8 3 10 7 4 2
b) Viết hàm liệt kê tất cả các tam giác thần bí bậc n.

11/ Hình vuông thần bí bậc n là một ma trận kích thước n x n, gồm các phần tử từ 1 đến n2 không trùng nhau, sao cho tổng mỗi dòng, mỗi cột, mỗi đường chéo đều bằng nhau. Ví dụ một hình vuông thần bí bậc 3 là:
2 7 6
9 5 1
4 3 8
Viết chương trình liệt kê tất cả các hình vuông thần bí bậc n.

12/ Liệt kê tất cả các cách ghi N thành tổng các số nguyên dương. Ví dụ N=5, tách N thành 1 số, 2 số, 3 số, 4 số, 5 số như sau: 5, 1+4, 2+3, 1+1+3, 1+2+2, 1+1+1+2, 1+1+1+1+1

13/ Cho dãy n số nguyên và một số k, xuất ra tất cả các dãy con giảm có k phần tử (dãy con có thể liên tiếp hoặc không liên tiếp và có thể có phần tử trùng).
Ví dụ: dãy 5 2 4 3 1 có các dãy con 3 phần tử và giảm là: 5 2 1; 5 4 3; 5 4 1; 5 3 1; 4 3 1

14/ Cho dãy n số nguyên, xuất ra dãy con tăng dài nhất (dãy con có thể liên tiếp hoặc không liên tiếp và có thể có phần tử trùng). Nếu có nhiều dãy con tăng dài bằng nhau thì chỉ xuất ra một dãy.
Ví dụ: dãy 7, 3, 2, 4, 1, 6, 5, 8 có dãy con tăng dài nhất là: 3, 4, 6, 8 có chiều dài là 4

15/ Tìm tất cả các nghiệm nguyên không âm của phương trình sau:
a1x1 +a2x2 +…anxn = b (ai duong, bi la các số nguyên không âm)
Ví dụ:
phương trình: x1+2x2+3x3=20 (n=3,b=20, a1=1, a2=2, a3=3)
có 44 nghiệm là: x=(0,1,6),.., x=(2,2,4),...,x=(20,0,0)

__________________________________
I have a dream! It'stechnology hardware & software.
And......Prime Minister of a country in technology! 22 86
http://tin4a2uneti.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà kienhl
on 11/1/2012, 10:33 pm
avatar
avatar

25 25 25

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà no money
on 12/1/2012, 12:09 am
avatar
avatar

ve nghi Tet' ma` co giao bai` tap nua~........

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà anhanh
on 12/1/2012, 9:30 am
avatar
avatar

trời ơi nhiều bài thế! chắc ăn tết mất ngon!


__________________________________
http://lopc1.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà hà đức nghĩa
on 12/1/2012, 12:35 pm
avatar
avatar

ăn tết này là ngon rồi
năm nay năm con rồng đó
nhớ tết lên mỗi người mang it vẩy rồng lixi mình nhé
cảm ơn mọi người nhé!

__________________________________
[You must be registered and logged in to see this link.]

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà dialect_9x
on 12/1/2012, 9:12 pm
avatar
avatar

cô giáo hài thế nhỉ 09

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶
on 12/1/2012, 9:25 pm
avatar
avatar

4 bài :
1:kiểm tra số nguyên dương n có toàn chữ số chẵn hay không
2:tim ước số chung lớn nhất của 3 số nguyên dương
3:Kiểm tra năm nhuận
4:đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n
k đụng hàng nhé ae

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Mr.Sét
on 12/1/2012, 9:50 pm
avatar
avatar

4 bài:
- đổi chuỗi
- chuyển thập phân sang nhị phân
- chuyển 8-16
- chuyển 2-8
- chuyển 8-10///
-thap hn
- tam giac

__________________________________
I have a dream! It'stechnology hardware & software.
And......Prime Minister of a country in technology! 22 86
http://tin4a2uneti.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà kienhl
on 15/1/2012, 6:09 am
avatar
avatar

4 bài:
-X^n
-fibonaci
-kiểm tra số nguyên tố
-hoán vị
đừng đụng hàng nhé ace tin4a2
Chúc cả nhà ăn TẾT Rồng thật vui nhá. 116

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà mansieunhan

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết mới cùng chuyên mục

      Quyền hạn của bạn:

      Bạn không có quyền trả lời bài viết